องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
โครงสร้างและการจัดการองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏมติคณะรัฐมนตรี ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
ผลการพิจารณา ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ม.9(8)
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ม.9(8)
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส  ม.9(8)
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  ม.9(8)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  บริษํท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน ) ร่วมอาสาทำกิจกรรม พัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพ...
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ เชื้อจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมด้วยนายคะเชนทร์ ใยสุ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ บร...
 
  บริษํท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน ) ร่วมอาสาทำก...
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร
  โครงการการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์หน่อไม้
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดป...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จ...
  อบรมการคัดแยกขยะกลับกลุ่มเยาวชนตำบลขนงพระ เพื่อทำค...
  ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลขนงพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี ...
  คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

 
วัดขนงพระใต้
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : ขนงพระ รักษ์ป่า
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.