องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

1.การประกอบอาชีพ
     ในตำบลขนงพระ พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย การปลูกพืชผักต่าง ๆ การปลูกไม้ผล ได้แก่มะม่วง น้อยหน่า ขนุน มะขาม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย สัตว์ที่จะเลี้ยงกันมากได้แก่ สุกร โคนม โคเนื้อ เป็ด ไก่ เป็นต้น
2.แรงงาน
     ในภาคเกษตรกรรม แรงงานได้จากสมาชิกในครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานจากเพื่อนบ้านทั้งภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง นอกจากภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า ประชากรของตำบลขนงพระ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ไปทำงานโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอปากช่อง อำเภอเมืองนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเช่น สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ
3.ผลผลิต
     ผลผลิตของตำบลขนงพระ ที่ได้จากการเกษตรกรรม ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย ดังนี้ คือ
 -ข้าว ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ               600 กิโลกรัม/ไร่
 -ข้าวโพด ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ               500 กิโลกรัม/ไร่
 -มันสำปะหลัง ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ     2,000 กิโลกรัม/ไร่
 -อ้อย ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ     1,500 กิโลกรัม/ไร่
 -ไม้ผล ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ      3,000 กิโลกรัม/ไร่
 -พืชผัก ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ         350 กิโลกรัม/ไร่
4.รายได้
รายได้จากเกษตรกรรมของตำบลขนงพระ มีดังนี้คือ