องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุภชัย เพ็ชร์นอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
 รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 084-1273508

(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-7606703

(ว่าง)
นางสาวพรรณวัท ชาญเจริญ
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ
เบอร์โทร
เบอร์โทร  080-9951593
เบอร์โทร-
นางจันทร์เพ็ญ ยาคำ
นายสุภชัย เพ็ชร์นอก
นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทึก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 089-5817561
เบอร์โทร 084-1273508
เบอร์โทร 086-2565715