องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติของตำบลขนงพระ
               ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2517 มีกลุ่มคนอพยพมาจากจังหวัดนครนายก เนื่องจากถูกทางราชการปราบปรามห้ามตัดไม้บริเวณที่อาศัยอยู่เดิม ซึ่งเป็นเขตป่าเขาใหญ่ในปัจจุบันนี้ และประสบปัญหาไข้ป่าระบาดรุนแรง จึงอพยพลงมาจากเขาตั้งถิ่นฐานริมลำน้ำลำตะคอง (ซึ่งเป็นบริเวณบ้านขนงพระใต้ในปัจจุบัน) อพยพมารวมอยู่ด้วยกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้าน และสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้นำและเป็นที่เคารพนับถือของคนกลุ่มนี้ ต่อมาในระยะหลังเกิดโรคไข้ป่า (มาลาเรีย) ระบาดหนักพระภิกษุที่เป็นผู้นำได้มรณภาพลง ประชาชนกลุ่มนี้ได้จัดเผาศพตามประเพณี แต่บริเวณใบหน้าและคิ้วไฟไม่ไหม้ และนำไปทำพิธีเป็นอย่างอื่น ชุมชนกลุ่มนี้จึงเรียกตนเองว่า กลุ่มขนงพระ (แปลว่าคิ้วพระ) และอพยพแยกย้ายกันไปขึ้นไปตอนเหนือของลำตะคอง ซึ่งเรียกตนเองว่ากลุ่มบ้านขนงพระใต้ บ้านขนงพระกลาง บ้านขนงพระเหนือ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2430 ทางราชการโดยอำเภอจันทึก (ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้ว) ได้ยกกลุ่มบ้านดังกล่าวเป็นตำบลขนงพระ พ.ศ. 2449 ชาวขนงพระได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้น (บริเวณวัดขนงพระใต้ในปัจจุบัน) และสร้างอุโบสถขึ้นในปีนี้ด้วย ต่อมาทางราชการกำหนดและประกาศเป็นเขตอุโบสถถาวรเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2457 และรวมเอากลุ่มคนที่อยู่บริเวณช่องเขา มาขึ้นอยู่กับตำบลขนงพระด้วย ซึ่งต่อมาเรียกบริเวณดังกล่าวว่าบ้านปากช่อง และมีคนอพยพมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2482 ทางราชการยุบตำบลขนงพระให้ขึ้นกับตำบลจันทึก และอำเภอจันทึกเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้ว ใน พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องถูกยกฐานะเป็นตำบลปากช่องและรวมเอาคนกลุ่มขนงพระขึ้นอยู่กับตำบลปากช่องด้วย ใน พ.ศ. 2513 กลุ่มขนงพระถูกยกฐานะเป็นตำบลอีกครั้งหนึ่ง มี 16 หมู่บ้าน (นายเปลี่ยน อินสุข เป็นกำนัน) พ.ศ. 2526 แยกอีก 6 หมู่บ้านของตำบลขนงพระ เป็นตำบลหนองน้ำแดง ตำบลขนงพระจึงมีเพียง 10 หมู่บ้าน และ พ.ศ. 2538 ถูกยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในปัจจุบัน
 
ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
               องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน
               องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นการจัดตั้งตามหลักการกระจายอำนาจของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้ปกครองตนเอง