องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติของตำบลขนงพระ
               ประมาณก่อนปี พ.ศ. 2517 มีกลุ่มคนอพยพมาจากจังหวัดนครนายก เนื่องจากถูกทางราชการปราบปรามห้ามตัดไม้บริเวณที่อาศัยอยู่เดิม ซึ่งเป็นเขตป่าเขาใหญ่ในปัจจุบันนี้ และประสบปัญหาไข้ป่าระบาดรุนแรง จึงอพยพลงมาจากเขาตั้งถิ่นฐานริมลำน้ำลำตะคอง (ซึ่งเป็นบริเวณบ้านขนงพระใต้ในปัจจุบัน) อพยพมารวมอยู่ด้วยกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้าน และสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้นำและเป็นที่เคารพนับถือของคนกลุ่มนี้ ต่อมาในระยะหลังเกิดโรคไข้ป่า (มาลาเรีย) ระบาดหนักพระภิกษุที่เป็นผู้นำได้มรณภาพลง ประชาชนกลุ่มนี้ได้จัดเผาศพตามประเพณี แต่บริเวณใบหน้าและคิ้วไฟไม่ไหม้ และนำไปทำพิธีเป็นอย่างอื่น ชุมชนกลุ่มนี้จึงเรียกตนเองว่า กลุ่มขนงพระ (แปลว่าคิ้วพระ) และอพยพแยกย้ายกันไปขึ้นไปตอนเหนือของลำตะคอง ซึ่งเรียกตนเองว่ากลุ่มบ้านขนงพระใต้ บ้านขนงพระกลาง บ้านขนงพระเหนือ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2430 ทางราชการโดยอำเภอจันทึก (ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้ว) ได้ยกกลุ่มบ้านดังกล่าวเป็นตำบลขนงพระ พ.ศ. 2449 ชาวขนงพระได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้น (บริเวณวัดขนงพระใต้ในปัจจุบัน) และสร้างอุโบสถขึ้นในปีนี้ด้วย ต่อมาทางราชการกำหนดและประกาศเป็นเขตอุโบสถถาวรเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2457 และรวมเอากลุ่มคนที่อยู่บริเวณช่องเขา มาขึ้นอยู่กับตำบลขนงพระด้วย ซึ่งต่อมาเรียกบริเวณดังกล่าวว่าบ้านปากช่อง และมีคนอพยพมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2482 ทางราชการยุบตำบลขนงพระให้ขึ้นกับตำบลจันทึก และอำเภอจันทึกเปลี่ยนเป็นอำเภอสีคิ้ว ใน พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องถูกยกฐานะเป็นตำบลปากช่องและรวมเอาคนกลุ่มขนงพระขึ้นอยู่กับตำบลปากช่องด้วย ใน พ.ศ. 2513 กลุ่มขนงพระถูกยกฐานะเป็นตำบลอีกครั้งหนึ่ง มี 16 หมู่บ้าน (นายเปลี่ยน อินสุข เป็นกำนัน) พ.ศ. 2526 แยกอีก 6 หมู่บ้านของตำบลขนงพระ เป็นตำบลหนองน้ำแดง ตำบลขนงพระจึงมีเพียง 10 หมู่บ้าน และ พ.ศ. 2538 ถูกยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในปัจจุบัน
 
ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
               องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน
               องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นการจัดตั้งตามหลักการกระจายอำนาจของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้ปกครองตนเอง