องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
1.ด้านการศึกษา ( ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558 )
(1 )  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(2 )  โรงเรียนขนงพระใต้ สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(3 )  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านซับสวอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(4 )  โรงเรียนหนองตะกู สังกัด สพฐ. ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านหนองตะกู สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(5 )  โรงเรียนเขาจันทน์หอม สังกัด สพฐ.ตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(6 )  โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ( อนุบาล ) จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.สถาบันและองค์กรศาสนา
ประชากรในตำบลขนงพระ เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 100% โดยมีวัด 12 แห่งดังนี้

-วัดขนงพระเหนือ          ตั้งอยู่ที่หมู่  1  บ้านขนงพระเหนือ

-วัดขนงพระใต้               ตั้งอยู่ที่หมู่  2  บ้านขนงพระใต้

-วัดแก่งกลางดงวราราม    ตั้งอยู่ที่หมู่  3 บ้านบุกะเฉด

-วัดคลองหินลาด            ตั้งอยู่ที่หมู่  4   บ้านคลองหินลาด

-วัดขนงพระกลาง           ตั้งอยู่ที่หมู่  5   บ้านขนงพระกลาง

-วัดซับสวอง                  ตั้งอยู่ที่หมู่  6  บ้านซับสวอง

-วัดหนองประดู่บาก         ตั้งอยู่ที่หมู่  7  บ้านประดู่บาก

-วัดเกิดแก้วนิมิต             ตั้งอยู่ที่หมู่ 7    บ้านประดู่บาก

-วัดหนองตะกู                ตั้งอยู่ที่หมู่ 8    บ้านหนองตะกู

-วัดเขาจันทน์หอม          ตั้งอยู่ที่หมู่ 9    บ้านเขาจันทน์หอม

-วัดตะเคียนทอง             ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง

-วัดผาสุข                     ตั้งอยู่ที่หมู่ 12  บ้านผาสุข(ผัง 14)

ประชากรทั้งตำบล ต่างใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีทางศาสนางานบุญและงานประเพณีต่าง ๆ


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

                   (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข

                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  2   แห่ง    

                             -  สถานพยาบาล          จำนวน  1  แห่ง

                             -  ร้านขายยา  จำนวน  1  แห่ง