องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

1.ระบบบริการพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมขนส่ง   การคมนาคมติดต่อของตำบลขนงพระ  แบ่งได้เป็น

(1) การคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่องการคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่อง ใช้เส้นทางรถยนต์  ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้
      1.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2235 สายหนองสาหร่าย ถึงบ้านซับพลู เป็นถนนลาดยางมีสภาพดีผ่านหมู่ที่ 7 และมีถนนลาดยางแยกเข้าชุมชนหมู่ที่ 1,6,4,8 และ 9

     1.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์)  เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง แยกจากตำบลหนองน้ำแดง เข้าชุมชนในหมู่ที่ 10,5,3 และหมู่ที่ 2  แล้วต่อไปตำบลหมูสี

     1.3 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ใหม่ เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ตัดผ่านหมู่ที่ 10 มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง  แยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และมีถนนลูกรังเข้าหมู่ที่ 7

(2) การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
      ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางที่มีโครงข่ายเชื่อมติดต่อกัน   ระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 บริเวณตำบลหนองสาหร่ายและเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 บริเวณตำบลหนองน้ำแดง  ถนนสายสำคัญคือสายบ้านนา-บ้านไร่  ผ่านชุมชนหมู่ที่ 3 , 2, 5 และ 1 ต่อไปยังตำบลหมูสี
(3) การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ
      3.1 การบริการรถโดยสาร  มีรถโดยสารและขนส่งจากเทศบาลตำบลปากช่องผ่านชุมชน หมู่ที่1,2,3,4,6,7 และ 9 แล้วต่อไปยังตำบลใกล้เคียง
      3.2 ยานพาหนะอื่น ๆ นอกจากบริการรถโดยสารแล้ว  ยังมีรถสองแถวรับจ้างเหมาภายในหมู่บ้านติดต่อกับเทศบาลตำบลปากช่อง  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ รถกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคล ในการคมนาคมติดต่อขนส่ง

2.การไฟฟ้า   ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

3.การประปา ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่ระบบประปาเข้าไม่ถึงเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครบทุกหมู่บ้าน

4.โทรศัพท์  ปัจจุบันมีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในหมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10

5.ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในทุกหมู่บ้าน ตู้ไปรษณีย์