องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

1.ระบบบริการพื้นฐาน

1.1 การคมนาคมขนส่ง   การคมนาคมติดต่อของตำบลขนงพระ  แบ่งได้เป็น

(1) การคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่องการคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่อง ใช้เส้นทางรถยนต์  ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้
      1.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2235 สายหนองสาหร่าย ถึงบ้านซับพลู เป็นถนนลาดยางมีสภาพดีผ่านหมู่ที่ 7 และมีถนนลาดยางแยกเข้าชุมชนหมู่ที่ 1,6,4,8 และ 9

     1.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์)  เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง แยกจากตำบลหนองน้ำแดง เข้าชุมชนในหมู่ที่ 10,5,3 และหมู่ที่ 2  แล้วต่อไปตำบลหมูสี

     1.3 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ใหม่ เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ตัดผ่านหมู่ที่ 10 มีสภาพดี  มีถนนลาดยาง  แยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และมีถนนลูกรังเข้าหมู่ที่ 7

(2) การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
      ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางที่มีโครงข่ายเชื่อมติดต่อกัน   ระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 บริเวณตำบลหนองสาหร่ายและเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 บริเวณตำบลหนองน้ำแดง  ถนนสายสำคัญคือสายบ้านนา-บ้านไร่  ผ่านชุมชนหมู่ที่ 3 , 2, 5 และ 1 ต่อไปยังตำบลหมูสี
(3) การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ
      3.1 การบริการรถโดยสาร  มีรถโดยสารและขนส่งจากเทศบาลตำบลปากช่องผ่านชุมชน หมู่ที่1,2,3,4,6,7 และ 9 แล้วต่อไปยังตำบลใกล้เคียง
      3.2 ยานพาหนะอื่น ๆ นอกจากบริการรถโดยสารแล้ว  ยังมีรถสองแถวรับจ้างเหมาภายในหมู่บ้านติดต่อกับเทศบาลตำบลปากช่อง  นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ รถกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคล ในการคมนาคมติดต่อขนส่ง

2.การไฟฟ้า   ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

3.การประปา ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่ระบบประปาเข้าไม่ถึงเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครบทุกหมู่บ้าน

4.โทรศัพท์  ปัจจุบันมีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในหมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10

5.ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในทุกหมู่บ้าน ตู้ไปรษณีย์