วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดการศึกษาสำหรับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(บริเวณที่ทำการ อบต.ขนงพระ) ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร ชายจำนวน 2 ห้องหญิงจำนวน 4 ห้อง รวมเป็น 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล บริเวณคุ้มบ่อขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข 488-58-0018 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข 420-44-005 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักปลัด)เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง