องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
สถานที่ท่องเที่ยว-แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
มีการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ติดต่อ ผู้ใหญ่ มาลินี  แซ่ลี้  โทร 082-1305959
 


ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
ตั้งอยุู่ หมู่ที่ 1  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร.  ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ พรมจันทึก 092-7193878
 สวนกูโน่
ตั้งอยู่ 342 หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการปลูกผักสลัด สตอเบอร์รี่
ติดต่อ คุณน้อย  081-8255521
 

สวนลุงเรือง บ้านขนงพระเหนือ
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ติดต่อ คุณราตรี 0887178580
 

                
                              เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลท
        ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผสมผสาน มีกิจกรรมพร้อมให้ความรู้มากมาย
เช่น กิจกรรมทำก้อนเห็ด กิจกรรมทำเทียน
ไร่วนกุล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6  บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นพืชแปลก ต้นไม้ที่เกิดจากการเพาะเอง
แหล่งเรียนรู้การทำระหัดวิดน้ำ

ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการทำระหัดวิดน้ำจำลอง เครื่องมือจักสาน อุปกรณ์ทางการเกษตร
ติดต่อ ลุงอ่ำ โทร 062-1383929
N C ฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่ บ้านผัง 16 ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มีการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การทำน้ำไส้เดือน
ติดต่อ อาจารย์ชูชัย  081-2640915
   
                                                                     

                                                                                      


ข้อมูลโรงแรมในตำบล/ใกล้เคียง