องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2563 ประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2563


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2563 ประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา1​0.00น.ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง 1.ข้อราชการของประะานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 2.การดำเนินงานของคุณะผู้บริหารส่วนตำบลขนงพระ 3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทีึ่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 4. ญัญติการพิจารณารา่งข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

2020-12-15
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31
2020-08-28
2020-05-20
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-04-09