องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ธนาคารขยะบ้านหนองตะกู หมู่ 8 [ 1 เม.ย. 2567 ]14
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Guft Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 5 มี.ค. 2567 ]39
3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 5 มี.ค. 2567 ]30
4 ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง [ 4 มี.ค. 2567 ]22
5 รายงานผมการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]4
6 เตรียมความพร้องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2566 ]7
7 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]59
8 Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 12 ธ.ค. 2566 ]62
9 ลานกีฬาตำบลขนงพระ 15 หมู่บ้าน [ 23 พ.ย. 2566 ]214
10 ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.ขนงพระ เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ อบต.ขนงพระ [ 23 พ.ย. 2566 ]31
11 📢ประชาสัมพันธ์ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ 8 บ้านหนองตะกู (แทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 📍วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.o [ 20 พ.ย. 2566 ]45
12 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]27
13 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]95
14 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]118
15 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (LPA) ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]2
16 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2566 ]69
17 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ต.ค. 2566 ]62
18 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ต.ค. 2566 ]122
19 รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]2
20 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]92
21 โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]1
22 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 10 พ.ค. 2566 ]2
23 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ภดส.6-7) [ 26 เม.ย. 2566 ]105
24 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีบประมาณ 2566 [ 13 เม.ย. 2566 ]2
25 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]1
26 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]1
27 ประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ในเขตตำบลขนงพระ [ 13 ก.พ. 2566 ]218
28 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]68
29 โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่้ง อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]1
30 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 ต.ค. 2565 ]63
31 โครงการกิจกรรม 5 ส ขององค์การบริหารส่วนตำบบขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]1
32 บันทึกรายงานกิจกรรมส่งเสริมกีฬา 2 กิจกรรม [ 30 ก.ย. 2565 ]60
33 รายงานสถิติการใช้ลานกีฬาประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]66
34 บัญชีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย [ 1 ก.ย. 2565 ]54
35 ระเบียบวาระการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 17 ส.ค. 2565 ]62
36 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 30 มิ.ย. 2565 ]59
37 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]167
38 กิจกรรม "ขนงพระโฉมใหม่ ร่วมใจไม่โกง" [ 31 มี.ค. 2565 ]215
39 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ [ 21 มี.ค. 2565 ]151
40 ตารางแจ้งเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]149
 
หน้า 1|2|3|4