องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน
1.ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมติดต่อของตำบลขนงพระ แบ่งได้เป็น
1.1 การคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่องการคมนาคมติดต่อกับอำเภอปากช่อง ใช้เส้นทางรถยนต์  ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้
           -ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 สายหนองสาหร่าย ถึงบ้านซับพลู เป็นถนนลาดยางมีสภาพดีผ่านหมู่ที่ 7 และมีถนนลาดยางแยกเข้าชุมชนหมู่ที่ 1,6,4,8 และ 9
           -ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดี มีถนนลาดยาง แยกจากตำบลหนองน้ำแดง เข้าชุมชนในหมู่ที่ 10,5,3 และหมู่ที่ 2 แล้วต่อไปตำบลหมูสี
           -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ใหม่ เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ตัดผ่านหมู่ที่ 10 มีสภาพดี มีถนนลาดยาง แยกเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และมีถนนลูกรังเข้าหมู่ที่ 7
          1.2 การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
         ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางที่มีโครงข่ายเชื่อมติดต่อกัน ระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2235 บริเวณตำบลหนองสาหร่ายและเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 บริเวณตำบลหนองน้ำแดง ถนนสายสำคัญคือสายบ้านนา-บ้านไร่ ผ่านชุมชนหมู่ที่ 3 , 2, 5 และ 1 ต่อไปยังตำบลหมูสี
           1.3 การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ
           -การบริการรถโดยสาร มีรถโดยสารและขนส่งจากเทศบาลตำบลปากช่องผ่านชุมชน หมู่ที่1,2,3,4,6,7 และ 9 แล้วต่อไปยังตำบลใกล้เคียง
           -ยานพาหนะอื่นๆ นอกจากบริการรถโดยสารแล้ว ยังมีรถสองแถวรับจ้างเหมาภายในหมู่บ้านติดต่อกับเทศบาลตำบลปากช่อง นอกจากนี้ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถกระบะและรถยนต์ส่วนบุคคล ในการคมนาคมติดต่อขนส่ง
2.การไฟฟ้า ปัจจุบันมีการขยายเขตไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.การประปา ปัจจุบันมีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้านที่ระบบประปาเข้าไม่ถึงเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครบทุกหมู่บ้าน
4.โทรศัพท์ ปัจจุบันมีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในหมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10
5.ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายเผยแพร่ความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ในทุกหมู่บ้าน ตู้ไปรษณีย์