องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพภูมิศาสตร์
               ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต ตำบลขนงพระ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่ประมาณ 94.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,090 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้คือ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลปากช่อง และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลหมูสี และตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหนองสาหร่ายและตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา          
ลักษณะภูมิประเทศ
               ลักษณะพื้นที่โดยรวมของตำบลขนงพระ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยผสมกับพื้นที่ราบเอียงเป็น
ลอนคลื่น ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงประมาณ 500 – 600 เมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่ตำบลขนงพระ ได้แก่ แม่น้ำลำตะคอง
ลักษณะภูมิอากาศ
               สภาพภูมิอากาศของตำบลขนงพระ จัดอยู่ในพื้นที่ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna)
โดยมีลมมรสุมหลักพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ทำให้มี
อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออก ได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
              1.ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ของทุกปี เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือน ตุลาคม โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม
              2.ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวที่พัดจากประเทศจีน
              3.ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงสุด 36.88 องศาเซลเซียส
ลักษณะของดิน
               การกำเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่และหรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วง
ของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลท หรือหินที่คล้ายคลึงกัน สภาพพื้นที่ลาดเอียงเป็นลอนคลื่นถึงเนินเขาหรือเขามีความลาดชัน 4 – 35% การระบายน้ำดี การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็ว สภาพซึมผ่านได้ของน้ำปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง บางแห่งปลูกพืชไร่ ลักษณะและสมบัติของดินเป็นดินตื้นถึงหินต้นกำเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้มปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5 – 7.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย ( pH5.5 – 6.5) ดินล่างตอนล่างสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มจะพบหินที่กำลังสลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวดิน

การปกครอง

               ตำบลขนงพระ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
1
บ้านขนงพระเหนือ
2
บ้านขนงพระใต้
3
บ้านบุกะเฉด
4
บ้านคลองหินลาด
5
บ้านขนงพระกลาง
6
บ้านซับสวอง
7
บ้านประดู่บาก
8
บ้านหนองตะกู
9
บ้านเขาจันทน์หอม
10
บ้านตะเคียนทอง
11
บ้านโบนันซ่า
12
บ้านผาสุข
13
บ้านประดู่งาม
14
บ้านปิ่นทอง
15
บ้านทรัพย์ศรีมงคล

ประชากร
      จำนวนประชากรในเขตตำบลขนงพระ ปี 2566 จำนวนประชากรทั้งหมด 13,163 คน แบ่งออกเป็น
1.ประชากรเพศชาย 6,474 คน 2.ประชากรเพศหญิง 6,689 คน 3.จำนวนครัวเรือน 7,722 ครัวเรือน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม
(คน)

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านขนงพระเหนือ

766

801

1,567

666

2

บ้านขนงพระใต้

815

881

1,696

785

3

บ้านบุกระเฉด

450

439

889

457

4

บ้านคลองหินลาด

280

318

598

259

5

บ้านขนงพระกลาง

566

534

1,100

764

6

บ้านซับสวอง

454

454

908

504

7

บ้านประดู่บาก

281

325

606

358

8

บ้านหนองตะกู

586

607

1,193

551

9

บ้านเขาจันทน์หอม

279

277

556

289

10

บ้านตะเคียนทอง

492

522

1,014

950

11

บ้านโบนันซ่า

267

269

536

892

12

บ้านผาสุข

361

349

710

396

13

บ้านประดู่งาม

296

295

591

238

14

บ้านปิ่นทอง

371

392

763

440

15

บ้านทรัพย์ศรีมงคล

210

226

436

173

รวม

6,474

6,689

13,163

7,722

จำนวนประชากรในเขตตำบลขนงพระ ปี 2566 จำนวนประชากรทั้งหมด 13,163 คน แบ่งออกเป็น
1.ประชากรเพศชาย 6,474 คน 2.ประชากรเพศหญิง 6,689 คน 3.จำนวนครัวเรือน 7,722 ครัวเรือน

(ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2566)
ระดับการศึกษา
     จากจำนวนประชากรทั้งตำบล พบว่า ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษามีประมาณร้อยละ 1.50 ผู้ที่อ่านออกเขียนได้ ประมาณร้อยละ 63.50 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามีประมาณร้อยละ 34.00 อีกร้อยละ 0.70 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 0.30 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ด้านศาสนา
     ประชากรทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ