องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทึก
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวศิริวรรณ เปียสันเทียะ นายเรือง โตจันทึก
นายสุวัตร  พรมดอนกลอย
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
พนักงานขับรถขยะ (มีทักษะ)
นายแสวง อุ่นจันทึก
นายปัญญา เหิมขุนทด
นายวิเชียร ขานจันทึก
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะนายสายัณห์ ล้อมจันทึก
นายอนุชา ตาลาน นายปรีดา เหิมขุนทด
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะนายสมชาย เชื้อจันทึก -ว่าง-
 นางสาวพัชฎาภรณ์ ทำดี
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป


   
นางสาวกนกวรรณ มาลัยมี
   
คนงานทั่วไป