องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสมปอง จันทะเนตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางสาวสมปอง จันทะเนตร นางสาวสโรชา เพียบุตวงศ์ นางสาวนิสากร แม้นรัมย์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา ครู คศ.๒
(ว่าง) นางสาววันเพ็ญ พรมพูนพะเนา นางสาวกาญจนา ยอดมี
ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวสมคิด สุริยงค์ (ว่าง) นางสาววาสนา งวดสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันเพ็ญ แตงกระโทก นางสาววนิดา หงษ์มืด นางจุรีพร ขานจันทึก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คนครัว
นางสาวปวีณา อิ่มจันทึก นางอำไพร เที่ยงบุตร์ นางสาวธนัชพร เพ็ชรสุข
คนงาน คนงาน คนงาน
นางแรมจันทร์ จำปาศิริ นางสาวมณีกร ขันติวงค์ (ว่าง)
คนงาน คนงาน คนงาน