องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองช่าง


นายสุภชัย เพ็ชร์นอก


ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอภิชาติ  ลาดกระโทก

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน

(ว่าง)

(ว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานประปา

นายสมเดช พรมจันทึก นายอาคม ราชสิทธิ์
นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(ว่าง) (ว่าง) นายประพันธ์ เกลี้ยงสูงเนิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ วิงไธสง นายเทเวช อินสุข นายภูไทย ขานจันทึก
คนงาน คนงาน คนงาน
นายธวัชชัย รัตนสิงห์ นายครรชิต เบิกบาน (ว่าง)
คนงาน คนงาน คนงาน