องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ
นางสาวกฤษณา โสวรรณี นางสาวรจน์ระพี  พิมพา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศรีประไพ เปลี่ยวกระโทก
นายธวัชชัย บุรุษ
นางยุพา เพ็ชรสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวอนุสรา ติถา
นางสาวเขมจิรา พงศ์บุญประสงค์ นางสาวชรินรัตน์ พัฒนาสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 
  นางสาวประสพสุข เจริญวัย  
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ