องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.นายพงษ์ชัยวัฒน์  ตูบสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
นายนิรันดร์  พันธ์สุนทร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
นายคะเชนทร์  ใยสุ่น
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
   


นางสาวสมปอง  งามขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
นายภูษิต  ศรีพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   


นายอนุพล  ภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
นายเกรียงไกร  ช่วยงาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   


นายสุวิทย์  ศิริจันดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
นายสัตยา  อินชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   


นางสาวพรทิพย์พา  พงศ์วีรอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
นายนิคม  แก้วศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   


นายมาโนชต์  คุ้มจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
นายนรินทร  ดวงดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   


              นายสามารถ  เจริญทรัพย์                                   นางกิ่งดาว  มิตรสันเทียะ
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

   

 
นายพีรวัส  เรือนทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13