องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือนและข้าราชการฝ่ายประจำ


ข้าราชการฝ่ายการเมืองนางปะกองแก้ว  ประทุมทิพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เบอร์ติดต่อ 081-5938241


นายสนั่น  หลุยจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
นายคะนอง  ทองเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เบอร์ติดต่อ 083-6835835
เบอร์ติดต่อ 086-0870311นายยุทธพิชัย ประทุมทิพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เบอร์ติดต่อ 063-7751112

ข้าราชการฝ่ายประจำ


นายสุภชัย เพ็ชร์นอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
 รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 084-1273508


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-7606703
(ว่าง)
นางสาวพรรณวัท ชาญเจริญ
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ
เบอร์โทร -
เบอร์โทร 080-9951593
เบอร์โทร -


นางจันทร์เพ็ญ ยาคำ
นายสุภชัย เพ็ชร์นอก
นายสิทธิศักดิ์  ศรีจันทึก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 089-5817561
เบอร์โทร 084-1273508
เบอร์โทร 086-2565715