องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ส่วนการศึกษา
 
(นายคะเชนทร์ ใยสุ่น)
ปลัด อบต.ขนงพระ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายศราวุธ ไพจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

นางสาววันเพ็ญ พรมพูนพะเนาว์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 


นางสาวนิสากร แม้นรัมย์
นางเกสร พลศิลป์
นางสาวกาญจนา ยอดมี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมคิด สุริยงค์

นางจุรีพร ขานจันทึก

นายอนุพล มิตรสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
คนครัว
คนงานทั่วไป


นางสาวปวิณา อิ่มจันทึก
นางสาวเสาวภา อิ่มจันทึก
นายธนบดี ญาณสิงค์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป นางบุหงา ศรีทร
 นายเดช  โพสุนทร
 นางสาววาสนา งวดสูงเนิน
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 
 นางสาวเรณู ขานจันทึก
   
 คนงานทั่วไป