องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สำนักงานปลัด
 
 
  นายคะเชนทร์ ใยสุ่น
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
 นางสาวอรษา เชื้อจันทึก  นายณัฐ  รองสวัสดิ์
นางสาวนิดา  ไวยดอน
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล

 
นายประยูร  อินทวงศ์   นายกิตพล ปังสันเทียะ ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ  อินธนูจิตร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    นิติกร นักพัฒนาชุมชน
 
สิบเอกพนม  จันทร
  นายธงชัย  สกุลพุทธิศา
นางสาวพรสวรรค์  เสร็จกิจ
เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 นางสาวนฤทัย  แช่มขุนทด  นางโรม ศรีจันทุม
นางสาวสุพรกรัณย์  วงษ์โชสูงเนิน
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

นางสาวศตาชา พลจันทึก  นายอาคม ราชสิทธิ์ นายสิทธินันท์  ขันแขง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 นางสาวราตรี คมสูงเนิน  นายคงศักดิ์ อินสุข
นายสุริยน ดิษฐศรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนตร์ พนักงานขับรถยนตร์
นางทิพวรรณ อินสุข นางสาววันเพ็ญ  แตงกระโทก นางบุหงา ศรีธร
 ภารโรง  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวอนุสรา ติถา นางสาวมณีกร ขันติวงศ์
นางสาวนภาพร แจ้งไพร
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 

นายวันนา  อ้นจันทึก
 นายเทเวช  อินสุข
 
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป