องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สมาชิกสภา อบต.
 

นายศุภการ ปิ่นสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

นายคำรณ   แจ้งไพร
นายคะเชนทร์ ใยสุ่น 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ


นางสาวสมปอง งามขุนทด
นายคำรณ แจ้งไพร
นายวิเชียร แสนโต
นายสมพร   ขอเงินกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2นายอนุพล  ภักดี
นายสมพร หนูเจ็ก
นางละมูล ญาญสิงห์
นายไพศาล ชะโนหรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสุวิทย์ ศิริจันดา
นายมงคล พบสูงเนิน
นายแหลม  หนูสูงเนิน
นางชนัดดา  อินรุ่งเริอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6นางสาวพชรปรียา พงศ์วีรอรุณ
  นายมาโนช วงษ์ดวงตา 
นายนิคม  แก้วศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8นายสุเชษฏ์  ม่วงพูลสวาสดิ์
นายพงษ์ชัยวัฒน์ ตูบสันเทียะ
นายศุภการ ปิ่นสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10นายฉลวย เหิบขุนทด
นายสนั่น ดาษขุนทด
นางกิ่งดาว  มิตรสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12


นายจิรวัฒน์  ภากมลกลาง
นางวีรวรรณ สังคหะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13