องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

1.การประกอบอาชีพ
     ในตำบลขนงพระ พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและค้าขาย การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย การปลูกพืชผักต่าง ๆ การปลูกไม้ผล ได้แก่มะม่วง น้อยหน่า ขนุน มะขาม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย สัตว์ที่จะเลี้ยงกันมากได้แก่ สุกร โคนม โคเนื้อ เป็ด ไก่ เป็นต้น
2.แรงงาน
     ในภาคเกษตรกรรม แรงงานได้จากสมาชิกในครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานจากเพื่อนบ้านทั้งภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง นอกจากภาคเกษตรกรรมนั้นพบว่า ประชากรของตำบลขนงพระ ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ไปทำงานโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอปากช่อง อำเภอเมืองนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเช่น สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ
3.ผลผลิต
     ผลผลิตของตำบลขนงพระ ที่ได้จากการเกษตรกรรม ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย ดังนี้ คือ
 -ข้าว ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ               600 กิโลกรัม/ไร่
 -ข้าวโพด ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ               500 กิโลกรัม/ไร่
 -มันสำปะหลัง ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ     2,000 กิโลกรัม/ไร่
 -อ้อย ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ     1,500 กิโลกรัม/ไร่
 -ไม้ผล ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ      3,000 กิโลกรัม/ไร่
 -พืชผัก ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ         350 กิโลกรัม/ไร่
4.รายได้
รายได้จากเกษตรกรรมของตำบลขนงพระ มีดังนี้คือ