องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
โครงสร้างและการจัดการองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏมติคณะรัฐมนตรี ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
ผลการพิจารณา ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ม.9(8)
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ม.9(8)
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส  ม.9(8)
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  ม.9(8)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  พิธีลงนาม ( MOU ) และโครงการส่งเสริมตลาดสีเขียว
      
  พิธีลงนาม ( MOU ) และโครงการส่งเสริมตลาดสีเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ร่วมกับบริษัท ออกานิก้...
  คณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตธนบุรี
  ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ตำบลขนงพระ
  คณะอาจายร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาให่ความ...
  ยินดีต้อนรับผู้บริองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทุ่...
  ยินดีต้อนรับคณะสำนักงานเขตบางแคกรุงเทพที่มาศึกษาดู...
  สำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยา...
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ...
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งการยื่นแบบพิมพ์พร้อมชำระค่าภาษีโ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 

 

 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.